Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2014

myworld1992
myworld1992
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS
myworld1992
Gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś koło nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje nam się, że czas przecieka nam jak piasek przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeryawen eryawen
myworld1992
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen
myworld1992
4350 f4d7 500
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaeryawen eryawen
myworld1992

Leo The Owl

Reposted fromhysterie hysterie viaeryawen eryawen
myworld1992
5929 da07
Reposted fromkaterkarlo katerkarlo viaeryawen eryawen
0394 9e4c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaautunno autunno
myworld1992
2960 e540 500
Reposted fromcamil camil viaautunno autunno
myworld1992
7496 d57e
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaautunno autunno
myworld1992
myworld1992
0776 ca91
Reposted fromreebellioous reebellioous viaautunno autunno
myworld1992
0436 8c4c
Reposted fromnylonred nylonred viaautunno autunno
myworld1992
0289 18b4
Reposted fromcloudsinmypocket cloudsinmypocket viaautunno autunno
myworld1992
1758 aba3
بارونه 
Reposted frommasi17726 masi17726 viaautunno autunno
myworld1992
5830 2596
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaautunno autunno
myworld1992
myworld1992
2188 3e7e 500
myworld1992
1649 5e99 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl